ÁSZF 2016-09-07-ig

HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Érvényes: 2015. április 17-től visszavonásig

A www.ingatlantarlat.hu (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett domain név alatt, illetve Partner oldalainkon elérhető szolgáltatások összessége tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát, és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Aki a www.ingatlantarlat.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó) – függetlenül attól, hogy elolvasta-e a jelen feltételeket – kijelenti, hogy korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen feltételeket (szabályzatot).

I. Általános rendelkezések:

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet különösen olyan tartalom, amely

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

b.) nem a rovat (kategória) jellegének megfelelő;

c.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

d.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

e.) gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;

f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;

g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emelt díjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

h.) indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

i.) az www.ingatlantarlat.hu megítélése szerint sértheti a Szolgáltató és/vagy üzleti partnerei, vagy az www.ingatlantarlat.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

j.) spam hirdetésnek minősül.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet

a.) az www.ingatlantarlat.hu oldaláról kimutató internetes hivatkozás (kivéve: fizetett hivatkozás);

b.) olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;

c.) a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

d.) politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

e.) tiltott gyógyszerreklámnak minősül;

f.) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;

g.) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;

h.) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);

i.) dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja;

j.) védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés

k.) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt, vagy amelyet a Szolgáltató úgy ítél meg

3.) Jogok és kötelezettségek

A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

a.) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

b.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldalak üzemeltetése magyarországi jogi személy szerverein történik.

c.) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

d.) A www.ingatlantarlat.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.

e.) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

f.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.ingatlantarlat.hu oldalon főkategóriánként csak meghatározott számú hirdetés (havonként 3 db) tölthető fel ingyenesen.

g.) A meghatározott limiten felül feladott hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben csak akkor jelennek meg a látogatók számára, ha a Felhasználó megfizette a hirdetés árát, és a kifizetett összeg megérkezett a Szolgáltatóhoz – addig “Függőben” státuszú hirdetésként csak a Felhasználó hirdetéskezelő felületén lesznek láthatóak.

h.) A Felhasználó elfogadja, hogy a www.ingatlantarlat.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt email címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

b.) A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket – akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a felhasználók – a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

c.) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

d.) A www.ingatlantarlat.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a www.ingatlantarlat.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog Szolgáltatót illeti.

e.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a www.ingatlantarlat.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.

f.) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

g.) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

h.) Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A www.ingatlantarlat.hu a legnépszerűbb böngészők (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari, MS Internet Explorer) legfrissebb változatának használatát támogatja.

i.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

j.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

k.) A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

II. Felelősség kizárása

1.) A www.ingatlantarlat.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A www.ingatlantarlat.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.ingatlantarlat.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az www.ingatlantarlat.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) A www.ingatlantarlat.hu nem vállal felelősséget:

a.) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

b.) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

c.) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

d.) a működés teljes leállásából, leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

e.) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

f.) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

g.) a rendszer használatából adódó károkért,

h.) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A www.ingatlantarlat.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A www.ingatlantarlat.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a www.ingatlantarlat.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát, különösen az alábbi esetekben:

a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

b) jogsértést megvalósító hirdetés;

c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

d) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

3.) Egy adott email cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy szerződött Partner oldal szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen hirdetőnek felel meg.

4.) A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, email cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A www.ingatlantarlat.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére, esetleg módosítására.

5.) Fenntartjuk a www.ingatlantarlat.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a www.ingatlantarlat.hu az egyébként szokásos külön szolgáltatási díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.